Astronomlar Ýupiteriň ölçegindäki ekzoplanetalaryň 170-sini ýüze çykardylar

Astronomlaryň halkara topary soňky 20 ýylyň dowamynda ýerdäki we älemdäki teleskoplardan alnan maglumatlary öwrendiler.

«Mail.ru»-nyň ýazmagyna görä, on müňlerçe suratlary we onlarça terabaýt maglumatlary seljermek bilen, alymlar asmanyň giden giňişliginde onlarça million çeşmeleriň sähelçe hereketini, reňkini we ýagtylygyny öwrendiler. Bu olara ýigrenilen planetalary tapmaga kömek etdi. (Hojaýyn ýyldyzy bolmazdan, Akmaýanyň ýolunda erkin hereket edýän äpet planetalary ýigrenilen planetalar diýip atlandyrýarlar.)

Bar bolan suratlary we maglumatlary öwrenenlerinden soň olar 70-den 170-e çenli Ýupiteriň ölçegindäki ekzoplanetalaryň bardygyny anykladylar.

Olaryň has köp bolmagy hem mümkin. Ýöne alymlaryň has takyk öwrenmekleri üçin ýeterlik tehniki mümkinçilikleri ýok.

Adblock
detector