BIZE YAZYARLAR

Zehinli ýaşlaryň joşguny

Hormatly  Prezidentimiziň  parasatly, öňden görüjilikli  syýasaty  bilen  Halkara  derejesinde ylymda, bilimde, medeniýetde  we  sungatda  uly ösüşler gazanyldy.  Ýaş  zehinleri  ýüze  çykarmak  maksady  bilen   ýylyň – ýylyňa “Garaşsyzlygyň  merjen  däneleri”, “Merdana  nesil”, “Eýjejik  gyzjagaz”  ýaly   bäsleşikler  geçirilýär. Hormatly  Prezidentimiz  ähli  ýaşlar  bilen  bir  hatarda  milli  medeniýetimizi  sungatymyzy   halypalaryň ýerine  ýetirijilik  mekdebini  öwrenip,  hünär  edinjek   zehinli  ýaşlara hem  sungat  mekdeplerini,  teatrlary, Ruhyýet  köşklerini,  milli  muzeýlerdir – kitaphanalaryň  täze  döwrebap  binalaryny  peşgeş  berdi. Şeýle  binalaryň  biri  bolan Lebap welaýat çagalar  sungat  mekdebinde  hem  dabaraly  konsert  geçirildi.  Konsertde “Kirişli saz  gurallar”  bölüminiň ezber we öz kärine  wepaly  mugallymlar   S.Sardarýanyň  we J.Rajapowanyň   zehinli  şägirtleri  çykyş  etdiler. Ýaş  zehinlere  mekdebiň  mugallymlary  M. Gorbunowa  we L.Toýliýewa  sazandarlyk  etdiler. Ilkinji  bolup skripka  hünäriniň  3-nji synp  okuwçysy  Aýlar  Jumanýazowa  A.Komarowskiniň  Wariasiýalaryny  we  Ö.Gandymowyň “Nurana  Diýar”   üstünlikli  ýerine  ýetirdi. Ýangibaýewa  Nurananyň  ýerine  ýetirmeginde  D.Nuryýewiň  “Şadyýan  skripkaçy” eseri  ýaňlandy.  N.Muhadowyň “Çal dutar” , Ý.Gaýdnyň Andante  we Ç.Babaýewiň  “Şadyýan gyjakçy”  eserlerini  Nurana Tagirowa  ýerine  ýetiridi.  Daýanç Merdanowyň   ýerine  ýetirmeginde ukrain halk  sazy  “Durna”,  Gülnaz  Tursunowanyň  ýerine  ýetirmeginde  F.Kreýsleriň  “Wena  marşy” eserleri  ýaňlandy. Ç.Babaýewiň  “Dutar  heňi” eserini  Näzli  Joraýewa  we  “Nowaýy”  atly  türkmen halk  sazyny  Aýjahan  Durdyýewa  ýerine  ýetirdiler. Bu  konsertiň  aýratyn  tarapy  wiolonçel  saz  guralynda  ýekelikde  ýerine  ýetirilen  eserlerdir. Bu  ýerine  ýetirijileriň  üstünligi halypasy  J.Rajapowanyň   ençeme  ýyllardan  bäri  çeken   öndürijilikli   zähmetiniň    netijesidir.  Olardan  Maýsa  Narbaýewanyň   ýerine  ýetirmeginde  A.Dworžagyň  “Heň”  we  L.wan Bethoweniň  Menuet  , şeýle – de  Selena  Kurbanowanyň  çalmagynda  Rimskiý – Korsakowyň  Mazurka  we  M.Musorgskiniň   “Aýdym”  atly  eserleri  ýaňlandy.

Lebap  welaýat  çagalar sungat mekdebiniň “Fortepiano” bölüminiň müdiri,   

mugallymy Tamara Kaşaýewa

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: