JEMGYÝET

«Ýylyň zenany» bäsleşiginiň Kerki etrap tapgyry geçirildi

Türkmenistanyň Kärdeşler Arkalaşyklarynyň Kerki etrap birleşmesi we Türkmenistanyň Zenan birleşiginiň etrap guramasy tarapyndan guralan bu bäsleşige etrabyň öňdebaryjy zenanlarynyň bir topary gatnaşdy. Olar bäsleşigiň şertlerine laýyklykda özleriniň ukyp-başarnyklaryny görkezdiler. Eminleriň baha bermegi netijesinde etrabyň 24-nji çagalar bagynyň müdiri Solmaz Rahymowa, etrap medeniýet merkeziniň artisti Şirin Aşyrowa, 17-nji orta mekdebiň aýdym-saz mugallymy Ýazgül Berenowa dagylar ýeňiji boldular. Gyzykly we çekeleşikli ýagdaýda geçen bäsleşigiň ýeňijilerine ony guraýjylar tarapyndan Hormat hatlary we ýadygärlik sowgatlary gowşuryldy. Olar şeýle-de bu bäsleşigiň welaýat tapgyryna gatnaşmaga hukuk gazandylar.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: