JEMGYÝET

«Ýylyň zenany» bäsleşiginiň Çärjew etrap tapgyry geçirildi

Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi tarapyndan yglan edilen «Ýylyň zenany» bäsleşiginiň etrap tapgyry ýokary guramaçylyk derejesinde, täsirli geçdi. Oňa ýylyň dowamynda etrabyň jemgyýetçilik durmuşynyň dürli ugurlarynda has uly üstünlikleri gazanan zenanlar gatnaşdylar.

Düzgünnama laýyklykda bäsleşik ugurlaryň ýedisi boýunça geçirildi. Oňa gatnaşyjylar şol ugurlar boýunça özleriniň ukyp-başarnyklaryny görkezdiler. Eminler toparynyň gelen netijesine görä, 12-nji çagalar bagynyň terbiýeçisi Güljan Egenowa «Ýylyň işewür zenany», 39-njy orta mekdebiň mugallymy Aýna Töräýewa «Ýylyň çeper elli zenany», 64-nji orta mekdebiň mugallymy Kümüş Nuryýewa «Ýylyň sungatda işjeň zenany», ýöriteleşdirilen 42-nji orta mekdebiň mugallymy Narjemal Haýydowa «Ýylyň mährem zenany», etrap polisiýa bölüminiň işgäri Sähra Altyýewa «Ýylyň watançy zenany», oba hojalykçy Gözel Seýidalimowa «Ýylyň öňdebaryjy oba zenany», telekeçi Altyn Atamyradowa «Ýylyň telekeçi zenany» diýlip yglan edildiler.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: