JEMGYÝET

ÝUNESKO kafedrasynyň agzalary 20-den gowrak ylmy işi alyp bardylar

Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynda hereket edýän «Durnukly ösüş üçin ekologiýa bilimi ÝUNESKO» kafedrasynyň ekologik geňeşiniň agzalary gysga döwrüň içinde ylmy işleriň 20-den gowragyny taýýarladylar.

Şolaryň hatarynda şalyçylyk we topragyň ekologiýasy, şalynyň seçgiçiliginde hasyllylyga täsir edýän genetiki alamatlar, derýanyň kenarlarynda ösýän daragtlaryň biogeografiki häsiýetleri boýunça taýýarlanylan ylmy işler iňňän wajyp ähmiýete eýedir.

Şeýle gymmatly ylmy gözlegler bilen meşgullanýanlaryň aglabasynyň ýaşlardygy diýseň buýsandyryjydyr. Institutyň tejribeli professor-mugallymlary olara halypaçylyk edýärler.

Häzirki wagtda institutda ylymlaryň doktorlarynyň 4-si, ylymlaryň kandidatlarynyň 50-si, dosentleriň 14-si zähmet çekýär.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: