YLYM WE TEHNIKA

«YouTube»-niň täze mümkinçilikleri peýda boldy

Ýakynda «YouTube» gözlegini gowulandyrmak üçin wideoşekili böleklere bölüp bilýändigini görkezdi. Indi munuň bilen kontentde gözlemek konteksinde ýene bir ýeňillik bilen bagly, diýip «hi-tech.news» ýazýar.

«YouTube» wideoşekilleriň bir böleginiň saýtda bardygyndan we olary wideokontentleri gözlemekde ulanyp boljakdygyndan peýdalanmagyň kararyna geldi. Bu ýerde esasy zat şundan ybarat: eger biz, adatça, takyk ýerini görmek üçin wideonyň hemme ýerini görýän bolsak, «YouTube» diňe diňe gözlenýän tema degişli ýerini görkezer.

Elbetde, bu örän aňsat. Aýratyn hem, mysal üçin, reseptleriň ýa-da uzyn gürrüňdeşligiň içinden diňe bizi gyzyklandyrýan ýerini tapmak üçin amatly.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: