Jeyhun News

Информационно-аналитический портал

«YouTube»-niň täze mümkinçilikleri peýda boldy

Aug 27, 2021

Ýakynda «YouTube» gözlegini gowulandyrmak üçin wideoşekili böleklere bölüp bilýändigini görkezdi. Indi munuň bilen kontentde gözlemek konteksinde ýene bir ýeňillik bilen bagly, diýip «hi-tech.news» ýazýar.

«YouTube» wideoşekilleriň bir böleginiň saýtda bardygyndan we olary wideokontentleri gözlemekde ulanyp boljakdygyndan peýdalanmagyň kararyna geldi. Bu ýerde esasy zat şundan ybarat: eger biz, adatça, takyk ýerini görmek üçin wideonyň hemme ýerini görýän bolsak, «YouTube» diňe diňe gözlenýän tema degişli ýerini görkezer.

Elbetde, bu örän aňsat. Aýratyn hem, mysal üçin, reseptleriň ýa-da uzyn gürrüňdeşligiň içinden diňe bizi gyzyklandyrýan ýerini tapmak üçin amatly.

Adblock
detector