BILIMTÜRKMENISTAN HABARLARY

Ýokary okuw jaýlarynda ÝUNESKO-nyň kafedralary açylar

Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň ikisinde ― Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetinde we Seýitnazar Seýdi adyndaky türkmen döwlet mugallymçylyk institutynda ÝUNESKO kafedralary açylar. Bu wezipe eýýäm ÝUNESKO boýunça Döwlet toparynyň şu ýylky meýilnamalaryna goşuldy.
«Häzir bu ýokary okuw mekdeplerinde Gurama we Bilim ministrligi bilen degişli kafedrany açmak boýunça taýýarlyk işleri alnyp barylýar» diýip, «Нейтральный Туркменистан» gazeti habar berdi.
Neşirde çap edilen makalada şeýle taslamanyň Türkmenistanda ilkinji gezek durmuşa geçirilýändigi we bu ugurda gurluş we mazmun aýratynlyklary bilen baglanyşykly meseleleriň çözülmelidigi bellenildi. Dogry, kafedralar adaty däl, ýöne ýokary okuw mekdeplerinde halkara bilim we gözleg merkezlerine öwrülmäge doly mümkinçilik bar. Täze dörediljek kafedralar ýokary bilim we ylymyň ösüşi bilen baglanyşykly ähli meseleler boýunça tejribe, bilim we maglumat alyşmakda möhüm orny eýelär.
Mundan başga-da, ýurduň hökümeti ÝUNESKO bilen sanly bilim, statistika we aragatnaşyk, innowasiýa we tehnologiýa ýaly ugurlarda hyzmatdaşlygyň giň mümkinçiliklerine seredýär.

 

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Leave a Reply