SYÝASAT

Ýewrobileleşigiň Türkmenistandaky wekili Türkmenabatda saparda bolýar

Ýewropa Bileleşiginiň Türkmenistandaky wekilhanasynyň ýolbaşçysy, ilçi Diego Ruiz Alonso düýn ― 30-njy martda Türkmenabat şäherine sapar bilen geldi.

Ir bilen Türkmenabat şäherine gelen myhman günüň birinji ýarymynda welaýat häkimi Şöhrat Amangeldiýew bilen duşuşdy. Duşuşykda özara gyzyklanma bildirilýän meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.

Jenap Diego Ruiz Alonso günüň ikinji ýarymynda Türkmenistanyň Gyzyl ýarymaý milli jemgyýetiniň welaýat müdirliginiň wekilleri we ýerli hususyýetçiler bilen duşuşyklary geçirildi. Gepleşikleriň ählisine özara hyzmatdaşlyklaryň şu güni we geljegi baradaky wezipeler mahsus boldy.

Ýeri gelende aýtsak, Ýewropa Bileleşiginiň Türkmenistandaky wekilhanasy ýurdumyzda 2019-njy ýyldan bäri işläp gelýär. Ýurdumyzyň bu halkara bileleşigi bilen gatnaşyklarynyň taryhy bolsa 1998-nji ýyla daýanýar. Ýewropa Bileleşigi şondan bäri Türkmenistanda iri taslamalary durmuşa geçirmäge gatnaşyp gelýär.

Ýewropa Bileleşiginiň Türkmenistandaky wekilhanasynyň ýolbaşçysy, ilçi Diego Ruiz Alonsonyň Türkmenabat şäherine sapary şu gün tamamlanar.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: