TÜRKMENISTAN HABARLARY

«Ýeňiş» köýnekleriň onlaýn söwdasyny ýola goýdy

Türkmenistanda Internet arkaly satyn alyp bolýan harytlaryň hataryna Marynyň «Ýeňiş» tikin fabiriginde taýýarlanylýan köýnekler hem goşuldy. Bahalary 61 manatdan 120 manada çenli üýtgeýän dürli ölçegdäki köýnekleri www.yenish.com.tm salgysynda ýerleşýän resmi saýtdan satyn alyp bolýar.
Internet arkaly arzan bahaly we ýokary hilli ýerli köýnekleri satyn almak örän aňsat. Munuň üçin alan harytlaryňy saýtdaky sebede ýükläýmeli we sargyt etmeli. Eger siz Aşgabatda ýaşaýan bolsaňyz, sargydyňyz şol günüň özünde gowşurylar. Welaýatlarda ýaşaýan bolsaňyz, aňyrsy üç günden sagytlaryňyz öýňüze çenli getirilip berler.
«Ýeňiş» tikin fabrigi eltip bermek hyzmatyny «Türkmenpoçtanyň» çaparçylyk hyzmatynyň üsti bilen amala aşyrylýar. Bu hyzmat arkaly eltip bermegiň aňrybaş bahasy 20 manatdan geçmez. Eger 1000 manatlyk ýa-da ondan hem köp mukdarda haryt satyn alsaňyz, sargytlaryňyz MUGT eltilip berler.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: