BIZE YAZYARLAR

Ýazky dynç alyş möwsüminiň dowam edýän günlerinde mekdep okuwçylarynyň muzeýe gezelençleri

Şu günler mekdep okuwçylarynyň ýazky dynç alyş möwsümini  täsirli, ýatda galyjy,  gyzykly pursatlaryň bolmaklaryny gazanmak hem-de  pederlerimiziň ynsanperwer ýörelgelerine, şöhratly taryhymyza söýgi döretmek maksady bilen,  welaýatymyzyň  çäginde ýerleşýän mekdepleriň mekdep okuwçylaryna Türkmenabat şäher Beýik Watançylyk urşy muzeýinde  “Watan başymyzyň täjidir”  atly şygar bilen gezelençler gurnalyp,  häzirki wagtda netijeli dowam edýär.

Ýazky dynç alyş möwsüminde mekdep okuwçylarynyň muzeýde merdana pederlerimiziň görkezen gahrymançylygyna bagyşlanan maglumatlar, fotosuratlar we uruş döwrüne degişli ýerleşdirilen eksponatlar, tylda zähmet çeken ildeşlerimiziň ýeňşe goşan saldamly goşandyny şöhlelendirýän bölümler bilen tanyş bolmaklary, olaryň ata-babalarymyzyň şöhrata beslenen taryhy sahypalaryna ser salmaga  we olar dogrusynda düşünjelerini has-da artdyrmaga itergi berýär.

Aýratyn hem, muzeýde Gahryman Arkadagymyzyň, hormatly Prezidentimiziň  atasy, mugallym esger, ilhalar ynsan Berdimuhamet Annaýewiň hormatyna döredilen  burçda   zähmet hem söweş ýollary bilen baglanyşykly berilen manyly  gürrüňler mekdep okuwçylarynda täsirli duýgulary döretdi. Şeýle, gezelençleriň  dowamynda ylmy işgärleriň berýän  taryhy ähmiýetli  gürrüňleri mekdep okuwçylarynyň  aýratyn gyzyklanmasyna eýe bolup, olaryň  her biri watançylyk ruhuny galkyndyrmaga, ýaşlary watansöýüji, ilhalar, mynasyp Watan ogul-gyzlary bolup ýetişmeklerine itergi berýär.

 Gözel EMINOWA,  Türkmenabat şäher  Beýik  Watançylyk urşy muzeýiniň  ylmy işgäri.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: