BIZE YAZYARLAR

Ýady berkitmegiň ýedi ýoly

Ýady berkitmek üçin beýni elmydama türgenleşige mätäç. Esasy mesele bolsa maşky dogry saýlap bilmekdedir. Geliň, beýnimizi işjeňleşdirmegiň we ýadymyzy ösdürmegiň iň peýdaly usullarynyň üstünde durup geçeliň!

   Köpräk goşgy öwreniň we sesli okaň!

Bu ýat tutmaly diýildigi däl, okan zadymyza doly düşünmek, akyl ýetirmek we özleşdirmek diýmekdir. Ýuwaş-ýuwaşdan her günki okaýanlaryňyzyň göwrümini köpeldiň. Gyzykly däl hasaplaýan eserlerimizi okamak bilen aňymyzy has güýçli işlemäge mejbur ederis. Sesli okamak bilen eşidiş ýadymyzy-da berkideris. Eger goşgy halamasaňyz, aýdymlary öwreniň!

   Gaýtalamakdan ýaýdanmaň!

Bu usulyň täsiri örän uly. Gaýtalamak bilen indi az wagtyň dowamynda öňküden ep-esli köp zady berkidýändigiňize göz ýetirersiňiz!

   Unudanlaryňyzy ýatdan gaýtalajak boluň!

Köne tanyşlaryň adyny, telefon belgileri, parollaryňyzy, bişirjek tagamymyza gerekli önümleriň sanawyny ýazga seretmän gaýtalajak boluň. Muňa wagtyňyzy gysganmaň!

   Daşary ýurt dillerini özleşdiriň!

Bu beýni öýjüklerini işjeňleşdirip, ýadyň mümkinçiliklerini giňeltmegiň iň esasy usulydyr. Şeýle hem bu ýaşyň geçmegi bilen baglanyşykly ýüze çykyp biläýjek keselleriň hem öňüni alar.

— Günüň wakalaryny ýadyňyza salyň!

Gijeki ukynyň öň ýanyndan şol günüň dowamyndaky gürrüňdeşlikleriňizi, iýen zatlaryňyzy, eden işleriňizi ýadyňyzda gaýtalaň. Eger bu sizde ýürekgysgynçlyk döretjek bolsa, gündeligiňize bellik ediň.    

   Oýunlary oýnaň!

Küşt, pazyl, sudoko, rebus ýaly oýunlar, krosswordlar, skanwordlar has peýdalydyr. Bu ünslüligiňizi hem artdyrar.

   Endikleriňizi täzeläň!

Meselem: marşrutyňyzy üýtgediň, sag elde edýän işiňizi çep elde etmäge çalşyň, başga tipli aýdymlary diňläň, täzeçe tagamlary taýýarlajak boluň… Bu ýat giňişligini giňelder.

Ýeterlik uky almak barada-da ýatdan çykarmaly däldiris!

Leýla Jumaýewa,

Türkmenabat şäherindäki 32-nji orta mekdebiň mugallymy.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: