DÜNÝÄDÄKI HABARLAR

Wirjininiň ýaşaýjysy jorasyna garaşyp duran wagty pul utdy

Wirjini ştatynyň Kalpeper şäheriniň ýaşaýjysy Monika Kriwaro aprel aýynyň soňunda işi düşen jorasyny barmaly ýerine alyp gitdi. Oňa garaşyp durka, wagtyny geçirmek üçin Raerswilldäki dükana girdi.
Ol «Cash King» skretç-lotereýa (netijesini ýerinde görüp bolýar) satyn aldy we 250 müň dollar utdy. Bu barada «mail.ru» ýazýar.
Monika bu utuşynyň özi üçin garaşylmadyk sowgat bolandygyny aýtdy. Ol 18-nji maýda utuşyň çegini aldy, ýöne uly nämä harç etjekdigini enten bilmeýär.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Leave a Reply