JEMGYÝET

Weteranlaryň perzentleri Beýik Watançylyk urşy muzeýine baryp gördüler.

Ýeňiş gününiň öňüsyrasynda Türkmenabat şäherindaki Beýik Watançylyk urşy muzeýinde çärelerdir dabaralaryň birnäçe geçirildi.

 

Baýramyň bellenilýän günlerinde bu muzeýiň myhmanlary adatdakysynda has kän boldy.Şeýle  hem muzeýde 1941-1945-nji ýyllaryň urşuna gatnaşan weteranlaryň ogul-gyzlary,agtyklary gelip gördüler.Ýeňiş gününiň öňüsyrasynda atlarynyň gahrymançylygy baradaky maglumatlar bilen gyzyklanmak olarda uly täsir galdyrdy.
Muzeýiň işgärleri gowgaly ýyllarda Lebap welaýatynyň ýaşaýjylarynyň goşan goşandy, görkezen gahrymançylyklary barada gyzykly gürrüňler berdiler. 

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: