- ESASY HABARLAR, SYÝASAT

Welaýatlar we Asgabat şäheri boýunça degişli jogapkärler bellenildi

Türkmenistanyň Prezidentiniň gol çeken resminamasyna laýyklykda, düýn Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary degişli welaýatlara we Aşgabat şäherine jogapkär ýolbaşçylar hökmünde bellenildi.

Netijede: Ahal welaýaty boýunça – Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Çary Baýramowiç Gylyjow;

Balkan welaýaty boýunça – Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Baýramgeldi Orazgeldiýewiç Öwezow;

Daşoguz welaýaty boýunça – Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Goçmyrat Aşyrmuhammedowiç Myradow;

Lebap welaýaty boýunça – Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Myratgeldi Resulowiç Meredow;  

Mary welaýaty boýunça –   Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary  Esenmyrat Orazgeldiýewa;   

Aşgabat şäheri boýunça –   Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary   Çarymyrat Hywaliýewiç Purçekow.