Назначены новые кураторы велаятов и города Ашхабад
- UNCATEGORIZED

Welaýatlar we Asgabat şäheri boýunça degişli jogapkärler bellenildi

Türkmenistanyň Prezidentiniň gol çeken resminamasyna laýyklykda, düýn Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary degişli welaýatlara we Aşgabat şäherine jogapkär ýolbaşçylar hökmünde bellenildi.

Netijede: Ahal welaýaty boýunça – Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Çary Baýramowiç Gylyjow;

Balkan welaýaty boýunça – Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Baýramgeldi Orazgeldiýewiç Öwezow;

Daşoguz welaýaty boýunça – Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Goçmyrat Aşyrmuhammedowiç Myradow;

Lebap welaýaty boýunça – Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Myratgeldi Resulowiç Meredow;  

Mary welaýaty boýunça –   Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary  Esenmyrat Orazgeldiýewa;   

Aşgabat şäheri boýunça –   Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary   Çarymyrat Hywaliýewiç Purçekow.