JEMGYÝET

Welaýat teatrynda zenanlara bagyşlanan eserler görkeziler

Giňden bellenilýän Halkara zenanlar gününi Lebabyň Seýitnazar Seýdi adyndaky döwlet sazly-drama teatrynyň döredijilik topary zenan mertebesini şöhratlandyrýan täze eserleri sahnalaşdyrmak bilen mynasyp sowgatly garşylaýar.

Baýramçylyk günlerinde teatrda «Gelinler», «Demir aýal», «Ene» atly sahna eserleri giň tomaşaçylar köpçüligine hödürleniler. Teatryň görnükli artistleriniň gatnaşmaklaryndaky bu eserler ildeşlerimiziň baýramçylyk şowhunyny artdyrar.

Ýeri gelende belläp geçsek, teatryň gaznasynda türkmen gelin-gyzlarynyň nusgalyk görüm-göreldesine, el hünärine bagyşlanan iri we kiçi göwrümli eserleriň birnäçesi bar. Teatryň döredijilik topary bu eserler bilen dürli bäsleşikleriň ýeňijisi boldy.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: