SPORT WE SYÝAHAT

Welaýat atçylyk sport toplumynda ýaşlar bilen duşuşyk geçirildi

Lebap atçylyk sport toplumynda geçiren maslahat ýaşlaryň arasynda sagdyn durmuş ýörelgelerini wagyz etmäge bagyşlandy. Oňa Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesiniň agzalary, agrosenagat pudagynyň işgärleri we Türkmenabadyň Agrosenagat orta hünär okuw mekdebiniň talyplary gatnaşdylar.

Çykyşlarda ýaşlary sporta işjeň çekmek, sagdyn durmuş ýörelgelerini ýaýbaňlandyrmak, milli sport oýunlarymyzyň ähmiýetini artdyrmak maksady bilen welaýatymyzyň jemgyýetçilik guramalary tarapyndan alnyp barylýan işler dogrusynda aýdyldy.

Soňra talyplar Türkmenabat şäherindäki 7-nji sport mekdebinde guralan sport çärelerine gatnaşdylar. Onda Türkmenabadyň Agrosenagat we Türkmenabat şäherindäki derýaçylyk orta hünär okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda sportuň woleýbol, ýaglyga towusmak, tanap çekmek, şaşka we küşt görnüşleri boýunça ýaryşlar geçirildi.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: