TÜRKMENISTAN HABARLARY

Wagyz-nesihat işine ýaş meýletinçiler giňden çekilýär

Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň Döwletli etrabyndaky wekiliniň beýleki jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri bilen bilelikde ilatyň arasynda sagdyn durmuş ýörelgesi baradaky wagyz-nesihat işleri alyp barýar.
Bu işde ýaş meýletinçileriň kömegine hem giňden daýanylýar. Olar Olar sagdyn durmuş ýörelgelerini wagyz edýärler we aýdýanlaryna eýermekde özleri görelde görkezýärler. Şonuň ýaly-da meýletinçiler, lukmanlardan gaýragoýulmasyz ilkinji kömek bermegi, dürli ýokanç keseller we olardan goranmagyň ýollaryny, adatdan daşary we tebigy betbagtçylyklarda ýüze çykyp biläýjek ýagdaýlardan baş alyp çykmaklygy öwrenip, gowy özleşdirýärler. Şoňra alan bilimlerini öz deň-duşlarynyň arasynda giňden wagyz edýärler.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Leave a Reply