Jeyhun News

Информационно-аналитический портал

Türkmenistanyň telekeçiler azyk önümleriniň öndürilişini artdyrýarlar

Oct 28, 2021

Türkmenistanyň hususy kärhanalarynda öndürilýän süýt önümleriniň dürli görnüşleri, şol sanda mesge ýaglary özüniň ýokumlylygy, ýokary hilliligi bilen tapawutlanýar. Bu barada «Rysgal» gazeti şeýle habar berýär:

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy Alym Taýyrow 2014-nji ýylda Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň çäginde mesge ýagynyň önümçiligini ýola goýdy. Kärhanada Russiýa Federasiýasynda öndürilen enjamlar ornaşdyrylypdyr. Önümçilikde palma hem-de pagta ýagy esasy çig mal hökmünde ulanylýar. Bu ýerde sagatda bir tonna mesge öndürmek mümkinçiligi bar. Taýýar önüm 5 hem-de 10 kilogram agramda ýörite böleklere bölünip, «Mesgen» haryt nyşany bilen ýerli bazarlarymyza çykarylýar.

Adblock
detector