JEMGYÝET

Türkmenistanyň raýatlary ÝHHG-niň akademiýasynda okap bilerler

«Turkmenportalyň» ýazmagyna görä, ÝHHG-niň Bişkek şäherindäki akademiýasy 2021 ― 2022-nji okuw ýyly üçin dalaşgärleri okuwa çagyrýar. Bu ýerde olara:
― Syýasat we howpsuzlyk boýunça magistr programmasy (Merkezi Aziýa)
― Ykdysady dolandyryş we ösüş maksatnamasy boýunça magistr ugurlary boýunça bilim almaga mümkinçilik bolar.
Okamak üçin onlaýn ýüztutmanyň soňky möhleti: 2020-nji ýylyň dekabr aýynyň 20-si, 23.00 (Bişkek wagty boýunça).
Bişkekdäki ÝHHG-niň akademiýasy 2002-nji ýylda Gyrgyzystanyň hökümeti we Ýewropadaky Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasy (ÝHHG) tarapyndan döredilen jemgyýetçilik binýady. ÝHHG akademiýasy aspirantura, okuw, gözleg we intellektual alyş-çalyş arkaly ÝHHG-niň ýörelgelerini we gymmatlyklaryny öňe sürýär. Ykdysady dolandyryş we ösüş we syýasat we howpsuzlyk (Merkezi Aziýa) boýunça talap edilýän magistr programmalary ýokary bäsdeşlik esasynda her ýylda jemi 60-a çenli okuwçyny özüne çekýär. Syýasat, howpsuzlyk, halkara gatnaşyklary, dawa-jenjeliň öňüni almak, halkara ösüş, ykdysadyýet we dolandyryş ugurlarynda bilimini giňeltmek isleýän ýaş hünärmenler üçin döredildi.
Okuw 2021-nji ýylyň 1-nji sentýabrynda başlaýar.
Giriş talaby:
• Degişli akademiki ugurda ýokary bilim derejesini (bakalawr, magistr, hünärmen diplomy) üstünlikli almak;
• Iňlis dilini ýokary derejede bilmek;
• Owganystanyň, Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň, Mongoliýanyň, Täjigistanyň, Türkmenistanyň we Özbegistanyň raýatlygy. Programma üçin beýleki ÝHHG-a gatnaşýan beýleki ýurtlardan çäkli mukdarda talyp kabul edilip bilner.
Maliýe goldawy / talyp haky:
Okuw tölegi;
Aýda 300 ýewro mukdarynda talyp haky (18 aýyň dowamynda);
Bişkege çenli uçuş peteginiň tölegi (ekonom derejesi);
Lukmançylyk ätiýaçlandyryşy (Gyrgyzystanyň raýatlaryndan başga).
Iň gowy GPA bolan talyplar üçin Ýewropada tejribe mümkinçilikleri

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Leave a Reply