TÜRKMENISTAN HABARLARY

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Polina Gurýewany sylaglady

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Türkmenistanyň At gazanan tälimçisi Serdar Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Aşgabadyň Olimpiýa şäherjiginiň «Başa-baş söweş sungaty» sport toplumynda Tokio şäherinde geçirilen ХХХII tomusky Olimpiýa oýunlarynda ýeňiş gazanan ýurduň türgeni — Polina Gurýewa döwlet sylaglaryny gowşurmak dabarasy geçirildi. Bu barada «Türkmenistan. Altyn asyr» saýty ýazýar.

59 kg çenli agram derejesinde türkmen türgeni silkip hem-de itekläp götermek boýunça iki görnüşli ýaryşyň jemi boýunça 217 kg (96+121) netijäni görkezdi we Olimpiýa oýunlarynyň kümüş medalyny gazanmagy başardy.

Dabaranyň başynda wise-premýer Türkmenistanyň hormatly Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň iberen Gutlagyny okady.

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen Polina Gurýewa «Türkmenistanyň at gazanan sport ussady» diýen hormatly at berildi. Döwlet Baştutanynyň adyndan oňa ähli amatlyklary bolan öýüň hem-de «Lexus LX570 Sport Plus» kysymly awtoulagyň açarlary gowşuryldy. Mundan başga-da, P.Gurýewa 50 müň amerikan dollary möçberinde pul baýragy sowgat berildi.

Tälimçiler A.Saryýewe Türkmenistanyň «Garaşsyz Türkmenistana bolan beýik söýgüsi üçin» diýen ordeni we A.Emirýana bolsa 2021-nji ýylda goýberilen «Toyota Camry» kysymly ýeňil awtoulagyň açary gowşuryldy.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: