JEMGYÝET

Türkmenistanyň Prezidenti çeper höwesjeň kollektiwlerine «Halk» adyny bermegiň tertibini we şertlerini tassyklanyldy  

 Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow özüniň Karary bilen çeper höwesjeň kollektiwlerine «Halk» adyny bermegiň tertibini we şertlerini tassyklady.

Bellenilişine görä, resminama Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanda milli medeniýeti we sungatyň görnüşlerini ösdürmek, çeper höwesjeň kollektiwleriniň döredijilik mümkinçiliklerini artdyrmaga ýardam etmek we olary goldamak maksady bilen, şeýle hem «Medeniýet hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda gol çekildi.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: