JEMGYÝET

Türkmenistanyň Milli Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň Döwletli etrabyndaky wekiliniň guramagynda okuwlar geçirildi

Türkmenistanyň Milli Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň Lebap welaýat bölüminiň Döwletli etrabyndaky wekiliniň guramagynda lukmandan deslapky ilkinji lukmançylyk kömegini bermek boýunça okuwlar geçirildi.

Şeýle çäreler etrabyň jemagat hojalygy edarasynda, 1-nji we 5-nji sport mekdeplerinde, 21-nji, 22-nji we 23-nji orta mekdeplerinde guraldy. Okuwlarda dürli ýagdaýlar ýüze çykan wagtynda lukmanlar gelýänçä, ejir çekene ilkinji lukmançylyk kömegini bermegiň usullary öwredildi. Kömek berýäniň anyk ýagdaýlarda etmeli hereketleri barada slaýdlar, wideoýazgylar görkezildi. Jemgyýetiň lukmanlary manekende ilkinji lukmançylyk kömeginiň berilişiniň tejribede amala aşyrylyşyny görkezdiler. Soňra okuwa gatnaşanlar olaryň görkezenlerini gaýtalamak arkaly alan bilimlerini tejribede berkitdiler.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: