Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynyň döredilenine 25 ýyl boldy

Institutda şu sene mynasybetli birnäçe çäreler geçirildi. Olaryň çäklerinde «Täze taryhy eýýam we energetika pudagynyň ösüşi» atly ylmy-amaly maslahat boldy. Guralan sergide talyplaryň we mugallymlaryň taýýarlan maketlerini we innowasion işlerini görkezdiler. «Ylym we innowasiýalar — döwrüň sanly çagyryşlaryna jogap» atly ekspozisiýada mugallymlaryň ylmy-amaly işleriniň beýany boldy. Şonuň ýaly-da, bu ýerde baýramçylyk konserti guraldy.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Adblock
detector