SPORT WE SYÝAHAT

Türkmenistanyň çempionatynda baýrakly orunlary eýelän küştçülere ýaşlar guramasynyň sowgatlary gowşuryldy

Türkmenabat şäheriniň 13-nji sport mekdebinde küşt boýunça Türkmenistanyň çempionatynda baýrakly orunlary eýelän küştçüleri sylaglamak dabarasy boldy. Olara Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Türkmenabat şäheri geňeşi tarapyndan taýýarlanan ýadygärlik sowgatlary gowşuryldy.

Küşt boýunça fewral aýynda 8, 10, 12, 14, 16 we 18 ýaşa çenli türgenleriň arasynda geçirilen Türkmenistanyň çempionatynda bu mekdebiň küştçüleri örän gowy netijeleri görkezipdiler. Olar mümkin bolan 36 baýrakly orunlaryň 24-sini eý elemegi başardylar. 13-nji sport mekdebinde öz işiniň ussatlary bolan tälimçileriň ençemesi zähmet çekýär. Geçen çempionatda tälimçiler Güljahan Öwlýakulyewanyň, Zumrat Açylowanyň, Maýa Koçkarowanyň we Oguljan Reýimowanyň taýýarlan okuwçylarynyň ýokary netijeleri görkezdiler.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: