BILIMTÜRKMENISTAN HABARLARY

Türkmenistanyň Bilim ministrligi ýurduň ýaşlarynyň 2021-nji ýylda Türkiýäniň 43 ýokary okuw mekdebine okuwa girip biljekdigini tassyklady

Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan halkara guramalaryň «Academic Ranking of World Universities», «QS World University Rankings» we «The Times Higher Education World University Ranking» resmi internet sahypalaryndan alnan maglumatlara laýyklykda, taýýarlanan daşary ýurt bilim edaralarynyň öňdeligini düzýän ýokary okuw mekdepleriniň 2021-nji ýyl üçin sanawy düzüldi. «Atavatan Türkmenistan» halkara žurnalynyň resmi saýty bu sanawy paýlaşdy, diýip «Türkmenportal» ýazýar.
Türkiýäniň iň abraýly ýokary okuw jaýlary – 2021

Bu sanawa Türkiýeden şu ýyl 43 ýokary okuw mekdebi girizildi.
1. Ýeditepe uniwersiteti
2. Ýyldyz tehnik uniwersiteti
3. TOBB Ykdysadyýet we tehnologıýa uniwersiteti
4. Tokat Gaziosmanpasha uniwersiteti
5. Süleýman Demirel uniwersiteti
6. Recep Tayip Erdogan uniwersiteti
7. Sakarya uniwersiteti
8. Selçuk uniwersiteti
9. Ondokuz Mayis uniwersiteti
10. Marmara uniwersiteti
11. Izmir Tehnologiýa instituty
12. Istanbul Medipol uniwersiteti
13. Gazi uniwersiteti
14. Gaziantep uniwersiteti
15. Gebze Tehnik uniwersiteti
16. Çukurowa uniwersiteti
17. Dokuz Eylül uniwersiteti
18. Düzce uniwersiteti
19. Ege uniwersiteti
20. Erciyes uniwersiteti
21. Eskişehir Osamangazi uniwersiteti
22. Bahcesehir uniwersiteti
23. Başkent uniwersiteti
24. Bezmialem Vakif uniwersiteti
25. Bolu Abant Izzet Baysal uniwersiteti
26. Acibadem uniwersiteti
27. Akdeniz uniwersiteti
28. Aksaray uniwersiteti
29. Anadolu uniwersiteti
30. Ankara uniwersiteti
31. Ataturk uniwersiteti
32. Atılım uniwersiteti
33. Hacettepe uniwersiteti
34. Sabanci uniwersiteti
35. Bilkent uniwersiteti
36. Bogaziçi uniwersiteti
37. Özyegin uniwersiteti
38. Istanbul uniwersiteti
39. Istanbul Tehnık uniwersiteti
40. Karabuk uniwersiteti
41. Orta Dogu Tehnik uniwersiteti
42. Koç uniwersiteti
43. Çankaya uniwersiteti.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Leave a Reply