Türkmenistanly telekeçiler azyk önümleriniň öndürilişini artdyrýarlar

Geçen alty aýyň dowamynda içerki we daşarky bazarda uly islegden peýdalanýan önümleriň köp görnüşiniň öndürilişini ýokarlandyrmakda gowy netijeler gazanyldy. Häzirki wagtda ýurtda azyk önümleriniň öndürilişiniň depginleri ýokarlandyrylýar. Türkmenistanly telekeçiler içerki we daşarky bazary azyk önümleri bilen üpjün etmekde gowy netijeleri görkezýärler. Olaryň önümleri ýurduň içinde-de, daşary ýurtlarda-da meşhurlyga eýe. Bu barada «CentralAsia.news»-e TSTB-niň metbugat gullugynda habar berdiler. Geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, mineral we alkogolsyz içgileriň öndürilişiniň 28% artandygy bellenilýär. Alty aýyň dowamynda süýt önümleriniň öndürilişi 13,1% artypdyr. Mundan başga-da, türkmenistanly telekeçiler 2020-nji ýylyň degişli döwrüne garanda, bu ýyl konditer önümlerini 10,8% we şöhlat önümlerini 7,2% köp çykarypdyrlar.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Adblock
detector