TÜRKMENISTAN HABARLARY

Türkmenistanda sim kartanyň täze görnüşi peýda boldy

Türkmenistan telekommunikasiýa tehnologiýalaryny we ykjam gatnaşygy işjeň ösdürýän ýurtdur. Hyzmatlaryň ençemsini hödürleýän TM CELL «Altyn Asyr» ýapyk paýdarlar jemgyýeti bu ugurdaky bazarda öňdebaryjy kärhanalaryň biridir. Mysal üçin, Türkmenistanyň paýtagtynda geçirilýän «Türkmentel – 2023» telekommunikasiýalar, telemetriýa, maglumat tehnologiýalary we ýaýlym enjamlary XVI Halkara sergi we ylmy maslahatynda kompaniýa müşderilere täze hyzmat – wirtual belgileri hödürledi.
Wirtual belgisi fiziki enjama (SIM karta) bagly bolmadyk jübi telefonynyň ýa-da stasionar telefon belgisidir. SIM kartanyň işlemegi üçin tehnologiýany goldaýan enjam gerek, çünki şeýle enjamlar çip ýa-da modul bilen enjamlaşdyrylandyr.
Wirtual sanlary işjeňleşdirip bolýar. QR kody açanyňyzdan soň, internete birikmeli we skanirlemeli, soňra kartany smartfonyňyzyň sazlamalarynda işjeňleşdirmeli. Muny diňe bir enjamda edip bolýar. Wirtual kartoçka eýýäm birikdirilen bolsa, ony başga enjama birikdirmek mümkin bolmaz. Birnäçe minutda tutuş işjeňleşdirmegi işe girizip bolýar.
Wirtual sanlary ulanmagyň birnäçe artykmaçlygy bar:
– çykdajylary tygşytlaýar, wirtual sanlar adatça fiziki SIM kartalardan arzan. Mundan başga-da, aýlyk abuna tölegi talap edilmeýär.
– gizlinlik, wirtual sanlar habarlaşanyňyzda gizlinligi saklamaga mümkinçilik berýär, sebäbi fiziki enjamlar bilen baglanyşykly däl.
TM CELL Türkmenistanyň wirtual belgileri aragatnaşygyňyzy gowulaşdyryp we durmuşy aňsatlaşdyryp biljek amatly we täsirli hyzmatdyr.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: