MILLI BAÝRAMÇYLYKLAR

Türkmenistanda Gurban baýramy bellenilýär

Şu gün Türkmenistanda Gurban baýramy başlandy. Ol her ýyl onuň senesi Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany bilen bellenilýär we üç gün iş güni däl diýlip yglan edilýär. Bu ýyl iýul aýynyň 20-21-22-si baýram ediler.

Gözbaşyny gadymyýetden alyp gaýdýan senäni şatlyk-dabara bilen garşy almak, bütin halk bilen agzybirlikde bellemek Garaşsyzlyk ýyllarynyň asylly däpleriniň birine öwrüldi. Musulman dünýäsinde giňden bellenilýän bu baýramy geçirmegiň däp-dessurlary asyrlaryň synagyndan geçip, biziň günlerimize ýetip gelipdir. Soňky ýyllarda olaryň üsti täze edim-gylymlar, öwüşginler bilen dolduryldy. Ol her ýyl agzybirlikde bellenilýär.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: