JEMGYÝET

«Türkmenistan Sport» halkara žurnalynyň nobatdaky sany okyjylara gowuşdy

Ýaşlar we sport syýasatyny wagyz edýän bu žurnalda ýerleşdirilýän makalalar türkmen, rus we iňlis dillerindedir. Žurnalda syýasy makalalar bilen birlikde, sport durmuşyna degişli söhbetdeşlikler, täsirli gürrüňler, türgenleriň gazanýan üstünlikleri baradaky çykyşlar ýerleşdirilendir. 

Žurnalda edilýän gürrüňleri şöhlelendirýän suratlar hem ýerleşdirilipdir. Türkmenistanda sportuň ösüşi bilen gyzyklanýan her bir okyjy onda özüne gerek makalany tapyp biler.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: