SPORT WE SYÝAHAT

Türkmenabatly woleýbolçylar ynamly ýeňiş gazandylar

Türkmenabat şäherindäki 10-njy sport mekdebinde Lebap welaýatynyň açyk birinjiligi geçirildi. Oňa sebitiň ähli etraplaryndan we şäherlerinden toparlaryň 20-si gatnaşdy. Olaryň 13-si erkeklerden, 7-si zenanlardan düzülen toparlardyr.
Iki günläp dowam eden ýaryşda oglanlaryň arasynda şäherdäki 9-njy sport mekdebiň türgenlerinden ybarat «Türkmenabat-1» topary birinji, 10-njy sport mekdebiniň «Türkmenabat-3» topary ikinji, 9-njy sport mekdebiniň «Türkmenabat-2» topary bolsa üçünji orunlary eýelediler.
Gyzlaryň arasyndaky ýaryşda şäherdäki 10-njy sport mekdebiniň woleýbolçy gyzlaryndan «Türkmenabat-1» ýeňiji boldy. Hormat münberiniň ikinji basgançagyna Çärjew, üçünji basgançagyna bolsa Köýtendag etrabynyň türgenleri çykdylar.
Ýeňijilere Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesi tarapyndan ýadygärlik sowgatlary gowşuryldy.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: