JEMGYÝET

Türkmenabatly we Hojambazly partiýa işgärleri Magtymguly Pyraga bagyşlanan maslahat geçirdiler

Welaýat Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýyly mynasybetli Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Türkmenabat şäher we Hojambaz etrap komitetleriniň bilelikde guramaklarynda «Ak bagtyň ak ýollaryna badalga gördüm ýyllary» atly dabaraly maslahat geçirildi.

Maslahata jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, kümüş saçly eneler gatnaşdylar. Maslahatda edilen çykyşlarda, esasan hem, ýurdumyzda dürli ugurlarda gazanylan üstünlikler, beýik özgertmeler dogrusynda buýsançly gürrüň edildi.

Maslahatdan soň myhmanlar türkmeniň nusgawy şahyry Magtymguly Pyragynyň döredijiligi we onuň ýaşan döwri hem-de döwürdeşleri bilen baglanyşykly muzeý gymmatlyklaryndan düzülen sergi bilen tanyşdylar.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: