SPORT WE SYÝAHAT

Türkmenabatly okuwçylar sport 6 görnüşi boýunça ýaryşdylar

Türkmenabat şäherindäki daşary ýurt dillerine ýöriteleşdirilen 3-nji orta mekdebiň binýadynda Türkmenistanyň Ylym we bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Türkmenabat şäher geňeşiniň hem-de welaýat baş bilim müdirliginiň bilelikde guramaklarynda «Bagtyýarlyk we sagdynlyk ruhunda» diýen at bilen ýaryş geçirildi.

Ösüp gelýän ýaş nesli milli ruhda terbiýelemek, olaryň boş wagtlaryny peýdaly geçirmeklerini gazanmak we ukyp-başarnyklaryny ýüze çykarmak maksady bilen geçirilen ýaryşa Türkmenabat şäherindäki orta mekdepleriň ýokary synp okuwçylary gatnaşdylar.

Okuwçylar sportuň küşt, şaşka, düzzüm, woleýbol, futbol, tanap çekmek görnüşleri boýunça ýaryşdylar. Täsirli geçen ýaryşda şäherdäki daşary ýurt dillerine ýöriteleşdirilen 29-njy hem-de 30-njy orta mekdepleriň okuwçylary ýokary netijeleri görkezdiler.

Ýeňijilere guramaçylar tarapyndan Hormat hatlary we ýadygärlik sowgatlary gowşuryldy.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: