BILIM

Türkmenabatdaky ýokary okuw mekdebi dört ders boýunça olimpiada geçirdi

Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk instituty tarapyndan ýurduň orta mekdepleriniň 11-nji synp okuwçylarynyň arasynda matematika, fizika, himiýa we biologiýa dersleri boýunça internet olimpiadalary geçirildi. Saýlama we jemleýji tapgyrlardan ybarat bolan olimpiadalara ýurdumyzyň dürli sebitlerinden zehinli okuwçylaryň müňden gowragy gatnaşdy. Olaryň iň gowy netije görkezen 250-ä golaýy jemleýji tapgyra gatnaşdyryldy. Paýtagtyň we beýleki welaýatlarymyzyň okuwçylarynyň sanly ulgam arkaly gatnaşan bäsleşiginde ýeňijiler yglan edildi.

Şeýlelikde, matematika dersi boýunça geçirilen bäsleşikde paýtagtymyzdaky 135-nji orta mekdebiň okuwçylary Maksat Babageldiýew bilen Hamza Allaberdiýew hem-de Türkmenabat şäherindäki ýöriteleşdirilen 28-nji orta mekdepden Döwletgeldi Şakirjanow beýleki bäsdeşlerinden tapawutlanyp, birinji orna mynasyp boldular. Bäsleşige gatnaşan okuwçylaryň 5-si ikinji, 10-sy bolsa üçünji orunlara mynasyp görüldi.

Fizika dersi boýunça geçirilen olimpiadada üç sany birinji ornuň ikisine welaýatymyzyň mekdep okuwçylary eýe boldular. Olar Halaç etrabynyň Magtymguly adyndaky 14-nji orta mekdebiniň okuwçysy Derkar Abdyrahmanow bilen Türkmenabat şäherindäki ýöriteleşdirilen 41-nji orta mekdebiň okuwçysy Welnazar Söýünowdyr. Şeýle hem Murgap etrabyndaky 34-nji orta mekdepden gatnaşan Didar Ataýew bäsleşigi birinji orun bilen tamamlamagy başardy. Zehinli okuwçylaryň 5-si ikinji, 7-si üçünji orunlaryň eýeleri boldular.

Biologiýa dersinden geçirilen bäsleşikde birinji orunlaryň ikisini Balkan welaýatyndan gatnaşan ýaşlar eýelediler. Has takygy, Balkanabat şäherindäki 20-nji we 21-nji orta mekdepleriň okuwçylary Ogulgerek Amangeldiýewa bilen Aýna Atamämmedowa Türkmenabat şäherindäki ýöriteleşdirilen 39-njy orta mekdebiň okuwçysy Maral Berdimyradowa bilen bilelikde birinji ornuň eýesi boldular. Bäsleşikde ýaş biologlaryň 5-si ikinji, 11-si üçünji orunlara mynasyp görüldi.

Himiýa dersi boýunça geçirilen bäsleşikde bolsa birinji orunlaryň üçüsini hem paýtagtymyzyň Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky ýöriteleşdirilen mekdep internatynyň okuwçylary eýelediler. Has takygy, bu bäsleşikde mekdebiň okuwçylary, synpdaşlar Mährijemal Gündogdyýewa, Näzli Serdarowa we Mekan Ahmedow dagy beýleki bäsdeşlerinden has öňe saýlandylar.

Bäsleşigiň orta mekdeplerden şu okuw ýylynda uçurym boljak okuwçylarynyň arasynda geçirilendigini ýatladýarys.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: