Türkmenabatdaky S.A.Nyýazow adyndaky himiýa zawodynda täze önümhana gurlar

«Türkmenistan» gazetiniň ýazmagyna görä, Türkmenabatdaky S.A.Nyýazow adyndaky himiýa zawodynda konsentrirlenen fosfor dökünini öndürýän önümhanany gurmak göz öňünde tutulýar.
«Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna» laýyklykda, onuň gurluşygyny 2021 — 2024-nji ýyllarda amala aşyrmak göz öňünde tutulýar.
Bu döküni öndürmek üçin gerek bolan çig mal — kükürt kislotasy kärhananyň özünde öndürilýär.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Adblock
detector