JEMGYÝET

Türkmenabatdaky dabara gyzlaryň el işlerine bagyşlandy

Türkmenabat şäheriniň çagalar we ýetginjekler döredijilik öýünde nusgawy şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlanyp, aýdym-sazly dabara geçirildi. Oňa mugallymlardyr çagalar gatnaşdylar.

Bu ýerde milli gymmatlyklary şöhlelendirýän sergi ýaýbaňlandyryldy. Sergide hünär ojagynyň hut öz wekilleriniň taýýarlan el işleri we Magtymguly Pyragynyň ajaýyp kitaplary goýlupdyr.

Üme görnüşinde ýaýbaňlandyrylan sergide okuwçy gyzlar el işlerini ýerine ýetirdiler. Okuwçy gyzlaryň bir topary halypa gurnak ýolbaşçysy Dünýägözel Garýagdyýewanyň ýolbaşçylygynda haly önümleriniň dürli görnüşlerini dokady. Olaryň gapdalynda bolsa ýaş keçeçiler keçe güllediler. Ýene bir ýerde türkmeniň milli alajasynyň dürli görnüşleri taýýar boldy. Ýokary synp okuwçylar bolsa bu sergide gurama guradylar.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: