JEMGYÝET

Türkmenabatdaky çagalar baglarynyň iň gowy şepagat uýasy kesgitlenildi

Welaýat baş bilim müdirliginiň guramagynda Türkmenabat şäherindäki 32-nji çagalar bagynda çagalar baglarynyň şepagat uýalarynyň arasynda yglan edilen bäsleşigiň Türkmenabat şäher tapgyry geçirildi.

«Körpe nesliň saglygy — ýurduň bagtyýarlygy» diýen at bilen geçirilen bäsleşige şepagat uýalarynyň 66-sy gatnaşdy. Bu ýere ýygnanan şepagat uýalary çagalar baglarynda arassaçylyk düzgünlerini berjaý etmekde ulanylýan zyýansyzlandyryş serişdeleriniň erginlerini taýýarlamak, ilkinji şikes ýetmelerde körpelere kömek bermek, iýmit önümleriniň dürli görnüşlerinden tagamnama düzmek boýunça ukyp-başarnyklaryny ýüze çykardylar.

Netijede, şäheriň 4-nji çagalar bagynyň şepagat uýasy Mähri Rozyýewa birinji orna mynasyp boldy we bäsleşigiň welaýat tapgyryna gatnaşmaga hukuk gazandy. Has tapawutlanyp çykyş eden şepagat uýalarynyň birnäçesi baýraklar bilen sylaglanyldy.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: