«Türkmenabat şäheri gün günden özgerýär» diýen jümläniň aňyrsynda inkär edip bolmajak hakykat ýatyr.

Sebäbi ähli özgertmeler şäheriň ýaşaýjylarynyň we onuň myhmanlarynyň göz öňünde bolup geçýär. Mundan birnäçe ýyl ozal Seýitnazar Seýdi adyndaky türkmen sazly-drama teatryny, onuň ýanynda welaýat kitaphanasyny göz öňüne getirmek hem mümkin däldi. Bu gün şähere görk berip duran bu iki bina iri medeni we bilim ojagyna öwrüldi. «Bitaraplyk» seýilgähi gelim-gidimli ýerleriň biridir. 100 metr belentlige uzap gidýän baýdak diňinde parlaýan Türkmenistanyň Döwlet Baýdagy bolsa şäherden has uzaklardan hem görünýär we ýolagçylara welaýat merkezine ýakynlaşýandyklaryny habar berýär. «Ruhyýet» köşgi iri maslahatlaryň geçirilýän ýerine öwrüldi. Onuň ýanyndaky meýdançada bolsa dürli baýramçylyk çäreleri hem geçirilýär. Her ýylyň dekabr aýynda bu ýerde welaýatyň esasy arçasy oturdylýar.

Şähere görk berýän binalaryň hatarynda «Jeýhun» myhmanhanasyny, 10 orunlyk sport toplumyny, «Lebap» söwda dynç alyş merkezini, täze gurlan orta mekdepleriň we sport mekdepleriniň, çagalar baglarynyň binalaryny, ýaşaýyş jaýlaryny goşmak bolar. Türkmenabat halkara howa menziline barýan ýoluň ugrunda galdyrylan jaýlar bolsa birwagtlar çäge basyp ýatan ýerleriň keşbini düýpgöter özgertdi. Türkmenabat halkara howa menzili hem özüniň binagärlik aýratynlygy bilen töwerege sazlaşykly gözellik çaýýar.

Saglygy goraýyş ulgamynda bolan özgertmeler hem aýratyn bellemäge mynasypdyr. Gysga wagtyň içinde «Ene mähri» merkezi, anyklaýyş merkezi, gaýragoýulmasyz tiz kömek merkezi, köp ugurly welaýat hassahanasy ulanylmaga tabşyryldy. Olar diňe binagärlik aýratynlyklary bilen däl-de, häzirki zamanyň talaplaryna laýyk enjamlaşdyrylandygy, olarda dünýä ölçeglerine laýyk gelýän saglygy goraýyş, öňüni alyş, anyklaýyş we bejeriş hyzmatlarynyň berilýändigi bilen tapawutlanýarlar.

Gündogaryň binagärlik aýratynlyklaryny özünde jemleýän welaýatyň baş metjidiniň binasy şäheriň arhitektura ansamblynyň üstüni doldurdy.

Bu sanawy ýene-de dowam etdiribermeli. Olaryň ählisi Türkmenabat şäheriniň gün günden owadanlaşýandygyna, özgerýändigine şaýatlyk edýärler. Şäherde geçirilýän abadanlaşdyryş işleri bolsa umumy sazlaşygy emele getirýär.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: