YKDYSADYÝET

Türkmenabadyň S.A.Nyýazow adyndaky himiýa zawodynda önümçilik artýar

Türkmenabadyň S.A.Nyýazow adyndaky himiýa zawodynda ýylyň başyndan bäri 38 müň tonna kükürt kislotasy öndürildi.

Himiýa senagaty üçin zerur çig mal bolan bu önüm ýurdumyzyň senagat kärhanalaryna yzygiderli ugradylýar. Önüm birki ýyllykda satyn alnan kükürt kislotasyny daşamak üçin niýetlenen ýörite sisternaly wagonlarda ulanyjylara iberilýär. Şonuň ýaly-da, zawodda ekinlere zyýan berijilere garşy göreşmek üçin gerekli kükürtli himiki serişdeleri hem öndürýärler. Şu ýylyň dowamynda şeýle serişdeleriň 1220 tonnadan gowragy öndürildi we oba hojalyk edaralaryna iberildi. Zawodda öndürilen zyýansyzlandyryjylar Türkmenistanyň ähli ýerlerinde oba hojalyk ekinleriniň zyýankeşleriniň garşysyna ulanylýar.

Türkmenabadyň S.A.Nyýazow adyndaky himiýa zawody Türkmenistanda hereket edýän iri senagat kärhanalaryň biridir. Bu ýerde ýurtda sarp edilýän fosforly dökünleriň agramly bölegi öndürilýär. Zawodda geçen bäş aýyň meýilnamasy 100%-den gowrak ýerine ýetirildi we 90 müň tonna golaý dökün öndürildi.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: