JEMGYÝET

Türkmenabadyň iň zehinli ýaş goşguçylary yglan edildi

Welaýat çagalar kitaphanasy welaýat baş bilim müdirligi bilen bilelikde Türkmenabat şäheriniň orta mekdepleriniň ýokary synp okuwçylarynyň arasynda «Magtymguly Pyragy — söz şalygynyň soltany» atly şygryýet bäsleşigini geçirdi. Welaýat kitaphanasynda geçirilen bäsleşige çeper döredijilik bilen meşgullanýan ýaşlar uly höwes bilen gatnaşdylar.

Döredijilik bäsleşigine welaýat merkezinden mekdep okuwçylarynyň 30-sy gatnaşmaga isleg bildirdi. Bäsleşigiň başlangyç tapgyrynda olaryň döreden goşgulary toplanyp alnyp, eminler tarapyndan seljerildi. Welaýat kitaphanasynda geçirilen esasy tapgyrynda bolsa okuwçylar eminleriň beren ýumuşlaryny ýerine ýetirip, gysga wagtyň içinde şygyr setirlerini döretmek başarnygyny görkezdiler.

Ukyp-başarnyklary boýunça ýokary netijeleri görkezen okuwçylar bäsleşigiň nobatdaky tapgyryna gatnaşmaga hukuk gazandylar. Şeýlelikde Türkmenabat şäherindäki 18-nji, 38-nji we ýöriteleşdirilen 39-njy orta mekdepleriň okuwçylary jemleýji tapgyrda bäsleşdiler. Berlen wagt aralygynyň dowamynda sazlaşykly setir tapmak şerti boýunça geçirilen jemleýji tapgyrda Türkmenabat şäherindäki 38-nji orta mekdebiň okuwçysy Gurbanbibi Nurmyradowa beýleki bäsdeşlerinden üstün çykyp, ýeňiji boldy. Türkmenabat şäherindäki 18-nji orta mekdebiň okuwçysy Selbi Alişerowa ikinji, Türkmenabat şäherindäki ýöriteleşdirilen 39-njy orta mekdebiň 10-njy synp okuwçysy Nabat Janmyradowa bolsa üçünji orunlary eýelediler.

Bäsleşigiň ýeňijilerine guramaçylar tarapyndan Hormat hatlary we ýadygärlik sowgatlary gowşuryldy. Şeýle hem bäsleşige gatnaşyjylaryň ählisine bir ýylyň dowamynda welaýat çagalar kitaphanasynyň tölegli hyzmatlaryndan mugt peýdalanmak hukugy berildi.

Bäsleşik bilen ugurdaşlykda «Akyl dünýäsiniň sönmez çyragy» atly kitap sergisi hem guraldy.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: