JEMGYÝET

Türkmen pasportynyň reýtingi ýokarlanýar

Turkmenportalyň ýazmagyna görä, Türkmenistan, «Henley & Partners» tarapyndan düzülen dünýä pasportlarynyň sanawynda öz ornuny ýokarlandyrdy. 2020-nji ýylyň dördünji çärýeginde türkmen pasporty üçünji hatara çykdy we 87-nji orny eýeledi (2019-njy ýylda 90-njy ýerdedi).
Bu sanawa görä pasportyň «güýji», pasport eýesiniň wizasyz girip biljek ýa-da giriş üçin wiza alyp biljek döwletleriň sany bilen ölçelýär.
Türkmenistanyň raýatlary dünýäniň 53 döwletinde wizasyz syýahat edip bilerler ýa-da şol ýerden wiza alyp bilerler.
Dünýädäki iň güýçli pasport Ýaponiýanyň raýatlaryna degişlidir. Günüň dogýan ýurdunyň ýaşaýjylary wizasyz dünýäniň 191 ýurduna baryp bilerler. Ikinji orunda Singapur pasporty (190 ýurt) bar.
Üçünji orunda Günorta Koreýa we Germaniýa bar (189). Owganystan sanawyň aşagynda bolup: bu pasport bilen planetanyň 26 ýurduna wizasyz syýahat edip bilersiňiz.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Leave a Reply