SPORT WE SYÝAHAT

Türkmen milli göreşi boýunça çempionat geçirildi

Türkmenabat şäherindäki 7-nji sport mekdebinde türkmen milli göreşi boýunça welaýatyň çempionaty geçirildi. Ýaryşa Türkmenabat şäherinden, Saýat we Kerki etraplaryndan pälwanlaryň 72-si gatnaşdy.

Türgenler degişli agram derejeleri boýunça göreşdiler. Toý ruhuna beslenen ýaryşda milli göreşiň täze, has ezber wekilleriniň ýüze çykarylmagy onuň esasy aýratynlygy boldy.

Gyzykly tutluşyklar tamamlanandan soň, şahsy we toparlaýyn ýeňijiler yglan edildi. Şeýlelikde saýatly pälwanlaryň aglabasy welaýatyň çempiony bolup, etrabyň toparynyň birinji orny eýelemegine goşant goşdy. Ikinji we üçünji orunlary bolsa Türkmenabat şäherinden hem-de Kerki etrabyndan gatnaşan pälwanlar paýlaşdylar. Ýeňijilere guramaçylar tarapyndan Hormat hatlary gowşuryldy.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: