Jeyhun News

Информационно-аналитический портал

Türkmen bedewiniň milli baýramyna bagyşlandy

Apr 19, 2020

Kerki etrabynyň medeniýet merkezinde Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli baýramçylyk dabarasy geçirildi.

Ony etrabyň çagalar sungat mekdebiniň milli saz gurallary bölüminiň mugallymlary hem-de okuwçylary guradylar. Onda Türkmenistanda behişdi bedewlere goýulýan sarpa, olaryň wepadarlygy, ýyndamlygy, gözelligi hakynda gürrüň edildi. Şonuň ýaly-da, sungat mekdebiniň dutarçylar we bagşylar toparlarynyň joşgunly aýdym-sazlary ýaňlandy. Okuwçylar ahalteke bedewleri hakyndaky goşgulary labyzly okadylar.

Adblock
detector