MEDENIÝET

Türkmanabatda açylan sergide baky Bitaraplyk wasp edilýär

Lebap welaýatynyň Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde «Hemişelik Bitaraplygymyz — baky bagtymyz» atly wagtlaýyn sergi işläp başlady. 

Onuň açylyş dabarasynyň öň ýanynda muzeýiň, Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň welaýat komitetiniň we welaýat prokuraturasynyň bilelikde guramaklarynda «Bitaraplyk bagtymyz — arzuwlanan tagtymyz” atly maslahat geçirildi. Oňa TDP-niň welaýat komitetiniň işgärleri we işjeňleri, Türkmenabat şäheriniň orta hünär okuw mekdepleriniň mugallymlary we talyplary gatnaşdylar. Maslahatda çykyş edenler Bitaraplyk derejesiniň ýurdy ösdürmekdäki, onuň halkara giňişligindäki abraýyny artdyrmakdaky orny, Türkmenistanyň sebitde parahatçylygy üpjün etmäge gönükdirilen başlangyçlary, olaryň halkara jemgyýetçiliginde uly goldaw tapyşy we beýlekiler barada giňişleýin durup geçdiler.

Maslahata gatnaşyjylar serginiň açylyş dabarasyna hem gatnaşdylar. Onda bu sene bilen baglanyşykly eksponatlar, ýerli nakgaşlaryň we heýkeltaraşlaryň eserleri goýlupdyr.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: