Telekeçi Arslan Möwlamowyň kärhanasynda aýakgaplaryň 234 görnüşi öndürilýär

 Telekeçi Arslan Möwlamowyň Aşgabat şäheriniň çäginde ýerleşýän kärhanasynda deriden taýýarlanylýan aýakgaplaryň her günde 45 — 50 jübüti öndürilýär.

Bu ýerde taýýarlanyp, satuwa çykarylýan «Ýelken» haryt nyşanly aýakgaplaryň önümçiliginiň esasy aýratynlygy olaryň elde taýýarlanylýanlygydyr. Kärhanada şu ýylyň başynda täze kemerleriň we ýarymçepek görnüşli aýakgaplaryň önümçiliginiň ýola goýlandygy bellärliklidir. Häzirki wagtda ýylyň her möwsümine görä, dürli ýaşdaky adamlar üçin niýetlenen aýakgaplaryň jemi 234 görnüşi öndürilýär.

Bu barada Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň neşirinde çap edilýär.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Adblock
detector