- ESASY HABARLAR, JEMGYÝET

Telefon nokatlarynyň sany artýar

Lebap welaýatynyň Hojambaz etrabynda şu güne çenli telefon nokatlaryndan peýdalanýan hojalyklaryň sany 5 müň 160-dan geçdi.

Öýjükli telefonlaryň giňden ýaýrandygyna we hemmeler üçin elýeter bolandygyna garamazdan, aragatnaşygyň bu görnüşi hem giňden ýaýrandyr. Şonuň üçin hem, elektrik aragatnaşygynyň hyzmatlarynyň hilini gowulandyrmak, telefon nokatlarynyň sanyny artdyrmak boýunça maksada laýyk işler durmuşa geçirilýär. Geçen ýylyň aprel aýynda Hojambaz şäherinde täze aragatnaşyk öýi ulanylmaga berildi. Onda sanly enjamlaryň oturdylmagy aragatnaşyk hyzmatlarynyň hilini ýokarlandyrdy. Täze binada işgärleriň iş şertleri has gowulandyryldy. 2019-njy ýylyň dowamynda 420 hojalyga täze telefon nokatlary çekildi.

Etrapda internet ulgamyna bolan islegleri kanagatlandyrmaga gönükdirilen işler hem alnyp barylýar. Häzir hojalyklaryň ýüzlerçesi üçin bu wirtual ulgamyň hyzmatlaryndan peýdalanýarlar.