Täsinlikler dünýäsi Oduň döreýşi

Oduň döreýşi asyrlarboýy adamlary gyzyklandyryp gelipdir. Ol barada köp maglumatlar bar. Ýöne otluçöpüň döreýşi nähilikä? Soňky wagtlarda bu barada hem köp çaklamalar orta atylýar. Onuň awtorlary hökmünde nemes, iňlis, wenger alymlarynyň atlary agzalyp geçilýär. Ýöne anyk bir netije çykarmak welin entegem başardanok. Ýöne otluçöpüň döreýşi barada welin anyk magumatlar bar. Ilkinji fosforly otluçöp 1933-nji ýylda çykarylyp başlapdyr. Ol sähelçe gaty zada sürtseň ýanypdyr. Ýöne onuň örän howply we zäherli bolandygy üçin, adamlar otluçöpüň başgarak görnüşlerini agtarmagy dowam etdiripdirler. Gorkusyz otluçöp ilkinji gezek 1955-nji ýylda Şwesiýada peýda bolupdyr. Şol ýerde-de ol köpçülikleýin çykarylyp başlapdyr.

Narbaý Altybaýew,

Türkmenabadyň Agrosenagat orta hünär okuw mekdebiniň talyby.

Adblock
detector