MEDENIÝET

Taryhy we etnografiki maglumatlar toplanylýar

Lebap welaýat taryhy we ülkäni öwreniş muzeýiniň hünärmenleri ilatyň arasyndan taryha degişli dürli maglumatlary ýygnamagy dowam etdirýärler.

Olar gadymy ýadygärliklere, ýer-ýurt atlaryna we däp-dessurlarymyza degişli dürli rowaýatlary, milli miras bilen baglanyşykly maglumatlary toplap, olary ylmy taýdan seljerýärler. Iş saparlarynyň dowamynda zähmet gurallary, eli çeper gelin-gyzlaryň sünnäläp bejeren amaly-haşam sungatyna degişli eserleri ýygnalyp, muzeýiň gaznasyna tabşyrylýar. Ýygnalan gymmatlyklaryň arasynda çarwadarçylyga, bagbançylyga we ekerançylyga degişli enjamlaryň we maglumatlaryň agdyklyk edýär.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: