SPORT WE SYÝAHAT

Talyp gyzlar düzzüm, küşt we şaşka boýunça ýaryşdylar

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesiniň guramagynda Türkmenabat köpugurly sport toplumynda welaýat merkezindäki ýörite we orta hünär okuw mekdepleriniň talyp gyzlarynyň arasynda ýaryş geçirildi. Türgen gyzlar sportuň düzzüm, şaşka we küşt görnüşleri boýunça bäsleşdiler.

Gyzykly we çekeleşikli ýagdaýda geçen bäsleşikde düzzüm boýunça birinji orny Türkmenabat şäherindäki derýaçylyk orta hünär okuw mekdebiniň talyby Gunça Toraýewa eýeledi. Ikinji we üçünji orunlara degişlilikde Türkmenabat şäher häkimliginiň Türkmenistanyň Gahrymany Gurbansoltan eje adyndaky 1-nji hünär-tehniki okuw mekdebiniň talyby Dildara Hojaýewa we Türkmenabat şäher häkimliginiň 2-nji hünär-tehniki okuw mekdebiniň talyby Lalahan Ýazmuradowa mynasyp boldular.

Şaşka oýny boýunça bäsleşikde Türkmenabat şäherindäki derýaçylyk orta hünär okuw mekdebiniň talyby Maýsa Durpolatowa ýeňiji boldy. Welaýat maliýe-ykdysady orta hünär okuw mekdebiniň talyby Ogulnur Atamyradowa we Türkmenabat Agrosenagat orta hünär okuw mekdebiniň talyby Gülnara Joraýewa degişlilikde ikinji, üçünji baýrakly orunlary paýlaşdylar.

Küşt oýny boýunça geçirilen bäsleşikde Türkmenabat Agrosenagat orta hünär okuw mekdebiniň talyby Şeker Atajanowa birinji orna, Türkmenabat şäher häkimliginiň 2-nji hünär-tehniki okuw mekdebiniň talyby Parahat Razykowa ikinji, Türkmenabat şäher häkimliginiň Türkmenistanyň Gahrymany Gurbansoltan eje adyndaky 1-nji hünär tehniki okuw mekdebiniň talyby Rozaý Hakyýewa üçünji orunlary eýelediler. Bäsleşigiň ýeňijilerine Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesi tarapyndan sowgatlar gowşuryldy.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: