Talapkär kakamy ýa-da üstünlik gazanýan ogul?

Haýsydyr bir ugurdan üstünlik gazanmak üçin oňa ýetmäge gowy itergi berýän, hyjuw döredýän sebäp gerek. Hyjuwly adam maksadyna ýetmäge çalyşar. Eýsem, maksada höweslendirmek we maksat goýmak näme?
Mekdep okuwçylary üçin talap ediji mugallym ýa-da ene-atanyň hereketleri gowy höweslendiriji güýç bolup biler. Mysal üçin, kakasynyň çagadan talap etmegi onuň üstünliginiň hereketlendirijisi bolup biler. Her birimize hemişe geňeşçi, bizi goldaýan we öňe sürýän adam gerek.
Gürrüňi köpeldip oturman, kakasynyň we oglunyň gazanan üstünliklerini beýan edýän bir wakany gürrüň bermekçi. (Ondan özüňiz netije çykararsyňyz diýip tama edýärin.)
2020-nji ýylyň 8-nji dekabrynda onlaýn arkaly dürli ýurtlaryň uniwersitetleriniň talyplarynyň arasynda matematika boýunça halkara ders bäsleşigi geçirildi. Oňa 24 ýurtdan talyplar gatnaşdylar. Ony Ysraýylyň Ariel matematika we tebigy ylymlar uniwersiteti gurady.
Türkmen Döwlet oba hojalyk uniwersitetiniň talyby, Lebap welaýatynyň Dänew etrabynyň Garaşsyzlyk şäherçesiniň ýaşaýjysy Merdan Semiýew onda ýeňiji boldy.

 

 

Merdan Semiýew çagalygyndan matematika bilen yhlas bilen meşgullandy we mekdepde okan ýyllarynda özüni alyp barşy bilen beýleki okuwçylardan tapawutlandy. Ders bäsleşiklerinde birinji orny eýeledi. Ýeňişlere ony kakasy Baýram Semiýew höweslendiripdir. Ol çagalaryny terbiýelemek üçin yhlasyny gaýgyrmandyr.
Biz çaga terbiýesine nähili çemeleşendigini bilmek üçin onuň bilen gürrüňdeş bolduk. Ol okuwçy wagty oglunyň dürli kompýuter oýunlary bilen gyzyklanmagyna ýol bermändigini we ökde mugallymlar bilen maslahatlaşyp, goşmaça sapaklara gatnaşmaga we mekdep maksatnamasyndan daşary bilimleri özleşdirmäge mejbur edendigini aýtdy.
Oglunyň häzirki gazananlary kakasynyň we onuň bilen işlän mugallymlaryň işiniň netijesidir. Tutuş sebit bu üstünliklere buýsanýar.
Terbiýeçilik barada ýazylan kitaplaryň köpüsinde ýazylyşy ýaly, doglan wagty islendik adamyň üýtgeşik bolmak, beýlekilerden tapawutlanmak üçin mümkinçiligi bolýar. Ýöne 100 adamdan 98-si zerur däl zatlar bilen gyzyklanýanlygy sebäpli bu mümkinçiliklerden peýdalanyp bilmeýärler. Lebap welaýatynyň Garaşsyzlyk şäherçesiniň ýaşaýjylary Semiýewleriň maşgalasynda ogluny bu maksada gönükdirmek başardypdyr.
B.Semiýew erjellik endigine alyp barýan dört sany ýönekeý ýoly görkezdi:
— oňa ýetmek üçin içiňi ýyrtyp barýan isleg bilen goldanýan anyk maksatlar gerek;
— yzygiderli ýerine ýetirilýän kesgitli meýilnama laýyk hereket etmeli;
— pikirleriň negatiw we boýun gaçyrmaga mejbur edýän täsirlerden daşda bolmaly, şol sanda garyndaşlaryň, dostlaryň we tanyşlaryň negatiw maslahatlaryndan gaça durmaly;
— meýilleriňi we maksatlaryňy goldaýan şahslar bilen dostlaşmaly.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Leave a Reply

Adblock
detector